F-Gassen en STEK certificatie

Aircotje.nl is een STEK en F-Gassen gecertificeerd bedrijf

De termen F-Gassen of STEK gecertificieerd installateur komt u regelmatig tegen op verschillende websites in de installatie branche, dus zo ook bij vele air conditioning systemen verkopers. Uiteraard hebben de monteurs van Aircotje.nl de bevoegdheid om deze keurmerken te dragen bijna al onze installateurs zijn in bezit van het STEK certificaat en het hele team is het bezit van het F-gassen certificaat, hierdoor weet u dat Aircotje een betrouwbare partner is waar u met een gerust hart een airco installatie opdracht aan kunt uitbesteden.

We kunnen ons voorstellen dat de meeste mensen denken van Huh?! wat betekenen deze certificaten en keurmerken nou eigenlijk, en waar staan deze precies voor, en wat zijn de wettelijke regels die er aan verbonden zijn? Dat gaan we u op deze pagina proberen uit te leggen.

Aircotje is in bezit van het STEK certificaatVoorheen verplicht het STEK Certificaat.

 

Voorheen was het STEK certificaat het belangrijkste certificaat in de Airco installatie branche, en niet alleen in de airco branche maar eigenlijk in de hele koelinstallatie branche. Doormiddel van dit certificaat konden installateurs aangeven dat zij aan hun verplichtingen hadden voldaan en de moeite hadden genomen zich te laten scholen, om zo precies te weten hoe je een veilige installatie kunt doorvoeren, waarin veiligheid voor de monteur, de eindgebruikers en het milieu voorop staan.

Onze oudere monteurs zijn allen in het bezit van dit certificaat, en geven vandaag de dag nog steeds al deze informatie door aan de jongere generaties die ons team zijn komen versterken.

De STEK certificatie was een typisch Nederlande oplossing voor het klimaat probleem en voorlopend op de huidige Europese wetgeving, het STEK certificaat was in Nederland zelfs tot en met 01-01-2010 verplicht voor airco installatie bedrijven, het keurmerk bestaat nog steeds, maar is nu niet meer verplicht.

Aircotje, is in bezit van het felbegeerde F-gassen certificaat voor installatie bedrijvenNu hebben we de F-gassen certificatie,


Vanaf die datum kwam ook vanuit de Europese wetgeving, de verplichting om in het bezit te zijn van een F-gassen certificaat, dit is dus ook een vereiste voor monteurs die bij Aircotje willen werken.


Het F-Gassen certificaat is er net als het STEK certificaat opgericht om veiligheid voor de monteur, de eindgebruikers en het milieu voorop te stellen, en daar bovenop is het er nog meer op gericht dat monteurs en installateurs uit de airco installatie branche op een verantwoorde manier omgaan met koudemiddel en airco installaties. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op het milieu en het bijbehorende broeikaseffect. Dat is mooi meegenomen, aangezien dat toch serieuze problemen zijn waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen.


Een leuke anekdote waaraan u kunt zien dat Aircotje zijn verantwoordelijkheid heel serieus neemt is, sinds we het STEK en F-Gassen certicaat in ons bezit hebben zijn we ons extra bewust geworden van wat we te koop aanbieden aan onze klanten. Bij ons vind u alleen nog airco systemen die zijn afgevuld met milieuvriendelijke koudemiddelen zoals de types R-32 en R-410A. Buiten dat proberen we ook om alleen nog air conditioners aan te bieden die minimaal een A energielabel hebben, zodat deze energiezuinig zijn wat weer goed is voor het milieu en voor uw bankrekening.

Wat kunt u van een gecertificeerd Aircotje monteur verwachten?


 • De monteur heeft de know how in huis, om een airco installatie snel, veilig en accuraat door te voeren.
 • De monteur kan u voorzien van tips en adviezen om veilig van uw apparaat gebruik te maken.
 • De monteur kan een installatie veilig voor zichzelf, voor het milieu en voor de eindgebruiker doorvoeren
 • De monteur is in staat bij servicebeurten, snel eventuele problemen of gevaren vast te stellen.
 • De monteur heeft verstand van de verschillende typen koudemiddel, en weet welke impact deze hebben.
 • De monteur heeft verstand van de systemen, de werking er van en van de bijbehorende energielabels.

Meer over de verdragen, protocollen en besluiten,


Het volgende stukje is voor de meeste mensen waarschijnlijk behoorlijk saai, maar we wouden u toch in zekere mate inlichten over de: internationale verdragen protocollen en besluiten die tot de huidige wet en regelgeving hebben geleid.

Het protocol van Montreal,


Dit is een internationaal verdrag dat is opgesteld om de ozonlaag te beschermen. In dit verdrag is dan ook opgenomen om de productie van een aantal stoffen waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten uit te faseren.Het verdrag werd ondertekend op 16 september 1987 en werd op 1 januari 1989 van kracht.

Bron: © Aircovoordeel.nl


Europese verordening 2037/2000:,


Deze publicatie gaat met name over het uitfaseren van ozonaantastende stoffen binnen de koeltechniek en betreft voornamelijk regels over het uitfaseren van CFK’s en HCFK’s. Deze publicatie is gebaseerd op het protocol van Montreal. Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf: Na het van kracht worden van het Protocol van Montreal heeft Nederland besloten om, vooruitlopend op de Europese regelgeving een nationale regelgeving op te stellen die ozonaantastende stoffen reguleert. De Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK) te 's-Gravenhage werd in 1992 aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (1995). Sinds 2010 is deze regeling Europees gefundeerd in de F-gassenverordening en in Nederland via de ministeriele regeling Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer. Hierin staan de minimale eisen die binnen Europa gelden omschreven aangevuld met aanvullende bepalingen zoals Nederland die stelt. Deze eisen gelden voor: installatiebedrijven, monteurs, exameninstanties en keuringsinstanties. Verder komt uitgebreid aan de orde welke installaties onder deze regeling vallen. Aanvullend aan de uitvoeringsregeling bestaat er een Leidraad Examinerende Instanties en Richtsnoeren t.b.v. de certificering, tussentijdse beoordeling en herkeuring van bedrijven. Hierin staat omschreven waaraan een examen en keuringsinstantie moeten voldoen.

Bron: © Aircovoordeel.nl


Protocol van Kyoto:

In 1997 opgesteld in de Japanse stad Kyoto en regelt de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen - o.a. koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen (CFK's, PFK's en zwavelhexafluoride (SF6) in 2008-2012 met gemiddeld 5,2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Op 16 februari 2005 is het Kyoto-protocol officieel in werking getreden.

Bron: © Aircovoordeel.nl


Europese verordening 842/2006:


Deze publicatie gaat voornamelijk over fluorkoolstoffen (HFK’s) en omschrijft waaraan voldaan moet worden bij gebruik van deze stoffen. Ook stelt de verordening eisen aan opleidingen, bedrijfscertificering, rapportage en onderhoud van installaties. Deze verordening is gebaseerd op het protocol van Kyoto. In Nederland wordt deze verordering geimplementeerd via de Ministeriele regeling. De uitvoering hiervan ligt bij VROM/SenterNovem. Uitvoeringsregeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen milieubeheer Hierin staan de minimale eisen die binnen Europa gelden omschreven aangevuld met aanvullende bepalingen zoals Nederland die stelt. Deze eisen gelden voor: installatiebedrijven, monteurs, exameninstanties en keuringsinstanties, verder komt uitgebreid aan de orde welke installaties onder deze regeling vallen. Aanvullend aan de uitvoeringsregeling bestaat er een Leidraad Examinerende Instanties en Richtsnoeren t.b.v. de certificering, tussentijdse beoordeling en herkeuring van bedrijven. Hierin staat omschreven waaraan een examen en keuringsinstantie moeten voldoen.

Bron: © Aircovoordeel.nl


Europese verordening 97/23/EG:


In de volksmond de PED (Pressure Equipment Directive) genoemd. In deze regelgeving staan eisen waaraan drukapparatuur moet voldoen. De achterliggende gedachte van deze regelgeving is om handelsbelemmeringen binnen Europa op te heffen. Deze verordening is in Nederland van kracht geworden als Warenwetbesluit drukapparatuur. In de warenwetbesluit drukapparatuur staan onder ander de volgende onderwerpen omschreven:


 • Welke installaties onder deze regeling vallen.
 • Eisen waaraan het ontwerp en het vervaardigen van een installatie moet voldoen.
 • Omschrijving voor het keuren en aanbrengen van de CE markering op de installatie.
 • Omschrijving van de documentatie en materiaal type goedkeuring
 • Eisen aan keuringsinstanties (NOBO, notified body)
 • Omschrijving voor het in bedrijf nemen en de keuringsplicht van installaties.

Bron: © Aircovoordeel.nl